فایل word مقاله مطالعه آبشستگی در اندرکنش امواج با سازه در موجشکن های کیسونی با استفاده از شبکه های فازی- عصبی(ANFIS)

ارد بخشی از متن فایل word مقاله مطالعه آبشستگی در اندرکنش امواج با سازه در موجشکن های کیسونی با استفاده از شبکه های فازی- عصبی(ANFIS) : محل انتشار: پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران تعداد صفحات:10 نویسنده(ها): عباس یگانه بختیاری – عضو هیئت علمی دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایرانمحمود رمضان پور – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشکده عمران دانشگاه علمسعید مظاهری – عضو هیئت علمی حمل و نقل و تکنولوژی دریایی پژوهشکده حمل و نقل چکیده: آبشستگی یکی از مهم ترین علل خرابی در موجشکن های کیسونی می باشد که پتانسیل تخریب بسیار بالایی می تواند داشته باشد. دراین مطالعه با استفاده از شبکه های فازی – عصبی، میدانموج در منطقه انتقالی مورد بررسی قرار گرفت. ن

فایل word سطح مدیریت جنگل در استانهای شمالی کشور بر اساس طرحهای جنگلداری

س یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي مهندسي محيط زيستتعداد صفحات :10چکیده مقاله: تحقیق حاضر با هدف ارائه تصویری از وضعیت جنگلهای شمال کشور به تفکیک در سه استان شمالی کشور)گیلان-مازندران گلستان( انجام گرفت. در این پژوهش روش – تحقیق از نوع کتابخانهای - تطبیقی میباشد که به صورتتلفیقی و بر پایه مطالعات اسنادی و کتابخانهای صورت پذیرفته است . در تحقیق کتابخانهای با مراجعه به سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و یگان حفاظت اسناد مرتبط با موضوع تحقیق تا پایان سال 1393 جمعآوری شد.نتایج نشان داد که استان مازندران با تعداد کل 386 سری، بیشترین تعداد سری را

فایل word مقاله بهره گیری از نور طبیعی روز در ساختمان ها(اداری و تجاری) در جهت کاهش مصرف انرژی الکتریکی

ارد بخشی از متن فایل word مقاله بهره گیری از نور طبیعی روز در ساختمان ها(اداری و تجاری) در جهت کاهش مصرف انرژی الکتریکی : محل انتشار: کنفرانس بهینه سازی مصرف انرژی تعداد صفحات:9 نویسنده(ها): حسن سیاهی – شرکت برق منطقه ای زنجانفرهاد ملک پور فرسادی – شرکت آذرتوان الکتریکعلی خلجی – شرکت برق منطقه ای زنجان چکیده: عاری از اثرات مخرب زیست محیطی است که از دیر باز به روش های گوناگون مورد استفاده بشر قرار گرفته است .بحران انرژی در سال های اخیر ، کشورهای جهان را بر آن داشته که با مسائل مربوط به انرژی ، برخوردی متفاوت نمایند که در این میان جایگزینی انرژی های فسیلی با انرژی های تجدیدپذیر و از جمله انرژی خورشیدی به منظور کاهش وصرفه جویی در مصرف انرژی ، کنت