فایل word مقاله راهبردهای مطالعه ی فرم شهری در ایران

ارد بخشی از متن فایل word مقاله راهبردهای مطالعه ی فرم شهری در ایران : محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران تعداد صفحات:17 نویسنده(ها): مهندس امیر طیبی – کارشناس ارشد طراحی شهری از دانشگاه شهید بهشتی-استاد مدعو دانشگاه آزاددکترعلی غفاری – دکتری معماری – استاد دانشکده ی معماری و شهرسازی شهید بهشتی چکیده: مطالعات فرم شهری که به اعتباری می توان آنرا به مورفولوژی شهری یا مطالعات منظر شهری تقلیل داد به بررسی و شناخت شهر و طراحی و مدیریت آن از طریق بررسی شکل و فرم و گونه های آن می پردازد. این نوع مطالعات شهری بیشتر یا تمام توجه آن به کالبد و فیزیک شهر است و به مسائل ادراکی، بصری و اجتماع

فایل word تالار شهر و نقش آن در تعامل میان مردم و شورا

س یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم جغرافيا و برنامه ريزي، معماري و شهرسازيتعداد صفحات :10چکیده مقاله: فضا های مناسب پرورش حرکتهای قانونمند اجتماعی - سیاسی - فرهنگی از مواردی است که معماران زیادیکمر همت در خلق چنین فضا هایی بسته اند. شوراها در حال حاضر با توجه به شأن و مقامی که در کشور دارند،نیازمند نماد کالبدی هستند که نشانگر جایگاه شوراها وتجلیگاه مشارکت مردم در امور شهر باشد .تالار شهربه عنوان یکی از مردم مدارترین ساختمانهای عمومی شهر،مکانی برای انجام کلیه امور اجتماعی شهر میباشد.دراین تحقیق پژوهش بصورت کتابخانه ای می باشد،ک

فایل word مقاله شناسایی ژنهای درگیر در گامتوفیت ماده آرابیدوپسیس با استفاده از آنالیز شبکه های ژنی

ارد بخشی از متن فایل word مقاله شناسایی ژنهای درگیر در گامتوفیت ماده آرابیدوپسیس با استفاده از آنالیز شبکه های ژنی : محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران تعداد صفحات:6 نویسنده(ها): بتول حسین پور – دکتر؛ موسسه کشاورزی، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، تهران، ایرانوحید حاجحسینی – دکتر؛ بخش بیوتکنولوژی، دانشکده علوم، دانشگاه تهران، ایرانرفیعه کشفی – دانشجوی کارشناسی ارشد؛ بخش زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، ایراناسماعیل ابراهیمی – استادیار؛ بخش زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز ، ایران چکیده: اگرچه گامتوفیت ماده در آنژیوسپرم شامل هفت سلول میشود، اما دارای شبکه بی