فایل word بررسی شاخص های هوثردر ارتقای کیفیت زندگی در نواحی روستایی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی شاخص های هوثردر ارتقای کیفیت زندگی در نواحی روستایی :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي زمين, فضا و انرژي پاک

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

کیفیت زندگی یکی از عواملی است که امروزه در اکثر مطالعات جایگاه ویژه ای دارد. کیفیت زندگی ضمن دارا بودن ابعاد عینی و وابستگی به شرایط عینی و ذهنی و در نهایت به تصورات و ادراک فرد از واقعیت های زندگی بستگی دارد. امروزه کیفیت زندگی هدف اصلی تمام برنامه ریزی هاست که توسط اندیشمندان و برنامه ریزان تهیه می شود. هدف اصلی این مقاله بررسی شاخص های مرتبط با کیفیت زندگی در نواحی روستایی ایران می باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی مبتنی بر مطالعه ی کتابخانه ای و اسنادی می باشد. نتایج بدست آمده بیانگر این است که شاخص های مرتبط با کیفیت زندگی در نواحی روستایی با توجه به قرارگرفتن روستاها در شرایط مکانی و زمانی متفاوت قرار دارند بررسی این شاخص ها نیز باید با درنظر گرفتن این شرایط صورت گیرد. یافته های پژوهش بیانگر این است که کیفیت شاخص های محیط مسکونی, اشتغال, درآمد, آموزش, محیط کالبدی و بهداشت در اکثر روستاهای کشور در سطح پایینی قرار دارد و تنها در برخی از روستاهای نزدیک به مراکز شهری یا قرارگیری موقیعت آنها در رده بندی سلسله مراتب سکونتگاهی (مرکز دهستان) می باشد که بیشتر حاصل دیدگاه نقطه ای به این مناطق بوده است؛ بنابراین اکثر روستاهای کشور ما با وجود داشتن پتانسیل های فراوان هنوز تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارند و همچنان جمعیت روستایی ما گرایش ماندن در روستارا ندارند؛ که با بازنگری در سیاست ها و توجه سیاستگذاران به این نواحی می توان با بکارگیری دیدگاه پهنه ای بجای دیدگاه نقطه ای از قابلیت های آن برای توسعه مناطق روستایی, ایجاد اشتغال و کاستن از محرومیت این مناطق بهره گرفت.

لینک کمکی