فایل word بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت گردشگران: مطالعه موردی گردشگران شهرستان سرعین

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت گردشگران: مطالعه موردی گردشگران شهرستان سرعین :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

گردشگری در عصر حاضر به عنوان صنعت بدون دود, توانمندی ها و طرفداران بسیاری دارد. رشد قابلتوجه و چشمگیر گردشگری در پنجاه سال گذشته نشان دهنده اهمیت فراوان اقتصادی و اجتماعی اینپدیده است. شهرت یک منطقه, از نظر امنیت عمومی و برخورداری از نیروی پلیس صادق و کارآمد در توسعهآن منطقه, یک مزیت محسوب می شود. نرخ بالای فحشا و استعمال مواد مخدر نیز برای برخی جهانگردانمانع محسوب می شود. ثبات سیاسی یک منطقه, اگرچه به خودی خود جاذبه نیست, درک عمومی ثباتسیاسی, خواه واقعیت داشته باشد یا نه, برای بازارهای بالقوه جهانگردی, یک عامل مهم در جذب جهانگرد بهشمار می رود. به طور کلی ملاک احساس امنیت در گردشگری, احساس امنیت توسط گردشگران است. بهعقیده بسیاری از کارشناسان, وجود امنیت در یک جامعه به همان اندازه مهم است که احساس امنیت در آنجامعه و چه بسا احساس امنیت در جامعه مهم تر از وجود امنیت است, چر ا که واکنش های فرد در جامعهبستگی به میزان دریافت او از امنیت دارد. بر این اساس تا زمانی که از نظر فرد, امنیت در جامعه وجودنداشته باشد, پس احساس امنیت نیز نخواهد کرد. تا زمانی که گردشگران در جاذبه ها ی گردشگری , محلخرید, وسایل حمل و نقل, مکان های عمومی, خیابان و ... احساس آرامش نداشته باشند, مسلما احساسامنیت نیز نخواهندکرد. هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت گردشگران شهرستان سرعینمی باشد لذا پژوهش حاضر از حیث روش پیمایشی, نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر زمانی مقطعیمی باشد. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. و برای تجزیه تحلیل دادهها از نرم افزار spss استفاده گردیده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که عملکرد نیروهای پلیس و فرهنگ مردم بومی رابطه معناداری با احساس امنیت گردشگران دارد.

لینک کمکی