فایل word توسعه روش هیدروگراف واحد کلارک جهت استخراج هیدروگراف واحد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word توسعه روش هیدروگراف واحد کلارک جهت استخراج هیدروگراف واحد :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي زمين, فضا و انرژي پاک

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

کلارک از دو مولفه هیدرو گراف تبدیلی و روندیابی خطی مخزنی برای توسعه هیدرو گراف های مصنوعی جهت مدل کردن عکس العمل بارندگیحوضه آبریز استفاده نموده است. پارامترهای سه گانه کلارک شامل زمان تمرکز (TC), ضریب تقلیل مخزن (R), و هیستوگرام زمان- سطح را می توان در حوضه های دارای وسایل اندازه گیری برآورد کرد. برآورد TC و R برای حوضه های فاقد وسایل اندازه گیری مشکل است Tc را با تحلیل خصوصیات فیزیکی حوضه می توان برآورد نمود, در حالیکه هر دو پارامتر TC و R با استفاده از پارامترهای منطقه ای با موفقیت معقولی قابلبرآورد هستند.تکنولوژی های مربوط به مشاهده و مدیریت توزیع مکانی اطلاعات حوضه آبریز و بارندگی به طور مستمر رو به تکامل هستند.قابلیت دستیابی پیشرفته به اطلاعات ناحیه ای و منطقی در سطح گسترده موضوع یکپارچه کردن این داده ها را در مدل های هیدرولوژیکی بهرقابت کشانده است. مرکز مهندسی هیدرولوژیکی (HEC) در راستای یکپارچه کردن اطلاعات, برنامه ModClark را که مبتنی بر روش استنباطی کلارک می باشد را توسعه داده است. این روش از داده های راداری نسل دوم هواشناسی (NEXARD) بهره می گیرد. توانایی روش کلارک برایانطباق ماهیت توزیعی مکانی بارندگی و رواناب, نشاندهنده تطابق پذیری روش اصلی کلارک است. در این مقاله ضمن بررسی این روش تطابق نحوه استخراج هیدروگراف واحد با استفاده از روش ModClark بیان شده است.

لینک کمکی